Představitelé automobilového průmyslu a školství diskutovali o vzdělávání

Konferenci uspořádalo Sdružení AP spolu s čelákovickým Czech Management Center – GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 15. října 2003 v Praze.  

Konference proběhla za mimořádného zájmu 150 manažerů z automobilového průmyslu, zástupců z ministerstev a krajů odpovědných za vzdělávání, výcvik a zaměstnanost, zástupců hejtmanů, ředitelů úřadů práce, zástupců středních odborných škol, učilišť, vysokých škol a odborů.


První část konference tvořily prezentace špičkových odborníků z obou „břehů“, tedy jak z automobilového průmyslu, tak ze školství. Úvodní přednášku na téma „Potřeba dialogu vzdělávací soustavy a průmyslu“ prezentovala JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.


Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP, předseda představenstva ŠKODA AUTO a.s. prezentoval automobilový průmysl v globálním kontextu, jeho budoucnost a nároky na lidské zdroje. Na konkrétních příkladech z firmy ŠKODA AUTO dokumentoval požadavky na vzdělanostní strukturu zaměstnanců v autoprůmyslu. Obdobně konkrétní prezentaci zaměřenou na požadavky na profese, vzdělávání a výcvik, tentokrát z pohledu subdodavatelů a výrobců komponent přednesl Ing. Ladislav Glogar, viceprezident Sdružení AP a předseda Rady jednatelů AUTOPAL, s.r.o.


S mimořádným zájmem se setkala přednáška zástupců nově budovaného závodu TPCA Kolín. Přednášejícími byli pánové Jean Pierre Chantossel, viceprezident a RNDr. Jan Doskočil, general manager TPCA. Ukázali kladné i záporné stránky systému vzdělávání v jednotlivých zemích participujících na projektu TPCA (Francie, Japonsko a ČR) a jeho vlivu na požadavky na profese, vzdělávání a výcvik zaměstnanců TPCA. Obdobně jako ostatní přednášející akcentovali nutnost technického vzdělání. Pro některé účastníky bylo možná překvapením, že se v TPCA klade důraz i na fyzickou připravenost zaměstnanců s cílem minimalizovat např. vznik úrazů a nemocí z povolání a tím i snížit budoucí nemocnost zaměstnanců.


Zajímavé byly příspěvky obou slovenských účastníků. Dr. Ing. Ján Lešinský, CSc., prezident Spolku automobilových inžinierov a technikov Slovenska a vysokoškolský učitel prezentoval, jak probíhá koncentrace automobilového průmyslu ve střední Evropě a jaký je její vliv na lidský potenciál a jeho vzdělání. Ing. Mária Nováková, ředitelka sekretariátu Združenia automobilového priemyslu SR představila poznatky z reformy vzdělávání v SR v návaznosti na zkušenosti slovenského automobilového průmyslu.


Prezentace zástupců agentury pro zahraniční investice CzechInvest, Ing. Jarmily Šimkové a Ing. Kamila Křivánka, byla zaměřena na souvislosti mezi národním kvalifikačním potenciálem a zahraničními investicemi do automobilového průmyslu v ČR. Uvedli, že význam profesní vzdělanosti se stává stále důležitějším aspektem při získávání zahraničních investorů pro ČR.


Druhou část konference, více než hodinovou panelovou diskusi, moderoval PhDr. Ivan Fišera, proděkan CMC Čelákovice. Neobvykle živé diskuse se aktivně zúčastnilo několik desítek účastníků konference. Jejich poznatky, příspěvky a dotazy se pohybovaly od velmi konkrétních témat po témata obecná.


V palbě otázek se ocitl především náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Jaroslav MÜLLNER. Z této části vyjímáme:

 • Z diskuse vyplynulo, že představitelé autoprůmyslu považují za velmi důležité podporovat mnohem více technické vzdělávání a jako základ pro toto vzdělávání se ukazuje jako mimořádně významná úloha matematiky. MŠMT s tímto názorem plně souhlasí. Je však třeba bojovat s faktem, že společenská atmosféra je nakloněna spíše humanitním disciplínám a vzdělávání.
 • MŠMT nechce omezovat význam matematiky na středních školách (SŠ). V návrhu Školského zákona (v současnosti předloženému na Legislativní radě vlády) je např. matematika navržena jako jeden ze 4 povinně volitelných předmětů u maturitní zkoušky.
 • Pokud se týče klesající úrovně žáků vycházejících ze základních škol (ZŠ), vliv má několik faktorů. Kromě mimoškolních (zájem rodičů, veřejnosti, změny životního stylu apod.) je to např. fakt nepříznivého odměňování učitelů na 2. stupni (v porovnání s učiteli na SŠ nižší platové zařazení, vyšší úvazek a stejná požadovaná kvalifikace), což způsobuje nízkou motivaci k nástupu kvalitních učitelů na tato místa. MŠMT hledá nyní řešení.
 • MŠMT pečlivě zvažuje klady a zápory zavedení školného na vysokých školách (VŠ). Na jedné straně by sice motivovalo studenty k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, na stranu druhou by přinášelo zásadní existenční problémy finančně slabších rodin s více talentovanými dětmi studujícími na VŠ. Už nyní však existuje možnost pro VŠ zpoplatnit studium tzv. „věčných studentů“, VŠ ji nevyužívají.
 • Neexistuje zásadní kompetenční spor mezi MŠMT a Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti celoživotního vzdělávání. Problematika náleží oběma ministerstvům. Nyní se jedná o jejich rolích v této oblasti. Pro MŠMT patří celoživotní vzdělávání mezi priority. Do konce volebního období bude připraven Zákon o celoživotním vzdělávání.
 • Zahrnutí určitých kursů v osnovách učebních oborů (dotaz zněl na odstranění svářečského kursu v osnovách učebního oboru nástrojař) vychází z toho, zda tento kurs je nebo není naprosto nezbytný. Souvisí to s omezenými finančními prostředky státních nebo veřejných rozpočtů.
 • Stejná je situace s kritizovanou nedostatečnou vybaveností učilišť nejmodernějšími pomůckami vycházejícími z prudkého technického rozvoje automobilového průmyslu v posledních letech.
 • V této souvislosti MŠMT navrhlo na základě požadavku průmyslu, aby podnikatelé darující technické vybavení školám dostali daňové úlevy. Ministerstvo financí tento požadavek zamítlo.
 • MŠMT si je vědomo faktu, že SŠ je příliš mnoho. Navíc na SŠ nyní studuje 130 tisíc studentů, do ZŠ však letos nyní nastoupilo pouze 90 tisíc žáků. Za cca 6 let tedy prudce poklesne počet studentů nastupujících na SŠ. Kraje budou muset zvážit, které SŠ budou podporovat.
 • Na návrh o zařazení předmětu typu „etické chování“ v souvislosti s  etickými normami běžnými v EU lze říci, že prolíná několika předměty v učebních osnovách ZŠ a SŠ, s nimiž je možno se seznámit a připomínkovat.
 • MŠMT souhlasí se zásadním významem výuky cizích jazyků. Snaží se aktivně působit především na kvalitu učitelů.
 • Větší podporu zahraničních praxí SŠ studentů o prázdninách je třeba pečlivě zvažovat, neboť naráží v rámci EU na řadu legislativních problémů (otázka práce dětí, pojištění, odpovědností pedagogického doprovodu atd.) a finančních (jedná se vlastně o vyslání na služební cestu s povinným přídělem finančních prostředků).
 • V souvislosti s přechodem zodpovědnosti za SŠ na kraje je třeba říci, že MŠMT bude kraje i nadále podporovat při akcentování technického vzdělávání.

Na závěr konference vystoupil Ing. Vratislav Kulhánek. Z jeho shrnutí uvádíme:

 • Byla oceněna dobrá spolupráce s MŠMT v oblasti technického vzdělávání. Vytvořil se poradní sbor ministryně školství s reprezentativním zastoupením rektorů technických VŠ i představitelů důležitých průmyslových podniků. Jsou určeny konkrétní úkoly a zodpovědnosti.
 • V souvislosti s přechodem odpovědností za školství na kraje v oblasti SŠ a SOU dochází k určitému odcizení mezi kraji a MŠMT. Začínají se projevovat rozdíly mezi kraji, neboť někdy u lokálních politiků převažuje krátkodobý politický zájem před dlouhodobějšími úkoly, mezi něž právě rozvoj školství patří.
 • MŠMT by mohlo prostřednictvím udělování akreditací do určité míry regulovat počet soukromých škol na základě jejich společenské potřebnosti. Má k tomu právo, protože i soukromé školy čerpají státní prostředky.
 • Kraje se budou muset dohodnout na zřízení škol a učilišť pro méně frekventované obory, u nichž je potřeba absolventů pro celou ČR omezena např. na několik desítek ročně.

Náměty prezentované na této konferenci neplatí jen pro autoprůmysl, ale pro veškeré obory průmyslu v ČR. Cílem konference nebylo vytvořit závěrečné usnesení rozeslané na příslušná místa, ale nahlas říci, že autoprůmysl má zájem se angažovat v otázce vzdělávání. Sešel se zde reprezentativní vzorek příslušných představitelů, kteří se angažují v dané problematice. Došlo ke shodě názorů na všechny projednávané otázky z obou stran „barikády“. Je na účastnících konference i na médiích, aby zde prezentované názory prosazovali na všech potřebných místech a úrovních.


(Informace Sdružení automobilového průmyslu ČR.)

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta -

SEAT nainstaluje 39 000 solárních panelů. Ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby z OZE Společnost SEAT S.A. ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Dostavba Pražského okruhu už měla být dávno hotová, myslí si 88 % respondentů

Dostavba Pražského okruhu už měla být...

Dostavba Pražského okruhu vstoupila do další fáze. Projekt čeká na posouzení dokumentace EIA Ministerstvem životního prostředí. Podle většiny Pražanů a Středočechů už měl být okruh ale...

Jak nejlépe vozit lyže a snowboard v autě

Před jízdou na hory je nutné vědět, jak poskládat lyže, snowboard a další vybavení do auta. Nejpohodlnější variantou je střešní box, kam se vejde nejen několik párů lyží či snowboard,...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Jak připravit auto na zimu? Přezutí gum nestačí

Jak připravit auto na zimu? Přezutí gum...

Příprava auta na zimu by určitě neměla končit tím, že splníme ze zákona povinnost mít auto přezuté na zimní pneumatiky. Co ještě je třeba udělat? Od 1. listopadu až do konce března byste...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Aramco a Stellantis potvrzují kompatibilitu syntetických paliv s evropskými motory

Aramco a Stellantis potvrzují...

Skupina Stellantis dospěla po několikaměsíčním testování ve svých technických centrech po celé Evropě k závěru, že 24 rodin motorů, které používají její evropská vozidla prodaná od...