Jaké jsou vlastně důvody pro navrhovaný páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti?

Sdružení automobilového průmyslu podporuje požadavky dopravců

Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) podporuje požadavky dopravců, týkající se především nutnosti rychlého zavedení eura v České republice, resp. stanovení jasného termínu pro vstup ČR do eurozóny a odmítnutí návrhu na celoroční páteční omezení jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti. Současně vyjadřujeme uspokojení s výsledky jednání představitelů dopravců s předsedou vlády České republiky.

Ze strany zastánců celoročního pátečního zákazu jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti však postrádáme zdůvodnění tohoto návrhu. Kromě obecných hesel jako je „bezpečnost silničního provozu“, „životní prostředí“, „volnočasové aktivity českých občanů“, „stres z nákladních aut“ apod. postrádáme uvedení konkrétních pozitivních dopadů do jednotlivých oblastí a na ekonomiku České republiky. Je však otázkou, zda nějaké pozitivní dopady plynoucí z pátečního zákazu jízd kamiónů vůbec existují. Nutno připomenout, že v Programovém prohlášení vlády se hovoří o pátečním omezení jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti, nikoli však o zákazu! Dle našeho názoru lze pouhé omezení jízd řešit i stávajícími ekonomickými či jinými nástroji než zákazem.

Nutno tedy zodpovědět několik základních otázek:

1/ Zlepší se pátečním zákazem jízd situace na českých silnicích?

NE. Navrhovaný páteční zákaz by zřejmě a paradoxně přinesl spíše negativní dopady. Jelikož potřebné množství (týdenní objem) přepravovaného zboží zůstane stejné, hustota provozu na silnicích se zvýší v jiném časovém období, zejména pak v pátcích v době před zákazem (mezi 12 až 15 hod.). Většina řidičů nákladních vozidel se navíc bude snažit dojet do místa vykládky „za každou cenu“ do 15 hodin. Dle údajů Policie ČR je nyní největší „špička“ nehod na dálnicích a silnicích 1. třídy v době mezi 13. a 14. hodinou. Tento souběh logicky vyvolá možnost vzniku většího množství nebezpečných situací před 15. hodinou, což může vést k tomu, že v době pátečního zákazu bude řada komunikací neprůjezdná či jejich průjezdnost bude omezena vyšetřováním řady dopravních nehod. Navíc v době omezení může být, v případě nutnosti zajištění výroby či zásobování, použito místo jednoho kamionu několik vozů s menší tonáží, tedy nemusí vůbec dojít ke snížení hustoty provozu v době mezi 15. až 20. hodinou.

K tomu nutno uvést, že stávající dopravní situace je vyvolána řadou souběžných vlivů, z nichž je třeba uvést alespoň následující:

 • nedostatečná dopravní infrastruktura, přičemž výstavba nových dálnic či obchvatů měst a obcí byla a je zpožďována či odmítána pod obdobnými hesly, která nyní používají zastánci pátečního zákazu jízd;
 • zvýšená hustota silničního provozu je dána zejména enormním nárůstem osobních automobilů a malých užitkových vozidel. Před 10 lety (k 31.12.1998) bylo v ČR registrováno 3 484 001 osobních a 140 965 malých užitkových automobilů, nyní (k 30.6.2008) je to 4 377 626 osobních a 455 624 malých užitkových automobilů. Na českých silnicích tedy přibylo více než 1 200 000 automobilů uvedených kategorií. Nákladních vozidel kat. N3 (nad 12 t celkové hmotnosti) však přibylo pouze cca 4 000 ks a u nákladních vozidel kat N2 (od 3,5 do 12 t celkové hmotnosti) došlo dokonce ke snížení jejich počtu o více než 33 000 ks!
 • vstupem ČR do EU došlo samozřejmě k nárůstu tranzitní dopravy přes naše území; řidiči nákladních automobilů nad 3,5 t celkové hmotnosti způsobili v roce 2007 na dálnicích celkem 789 nehod, z toho ale 346 nehod (43,9 %) bylo zaviněno řidiči vozidel registrovaných mimo území ČR.

Údaje o nehodovosti vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti a následcích (zdroj Policie ČR) přitom ukazují, že v roce 2007 se tato vozidla podílela „pouze“ na 6,5 % nehod a 5,6 % úmrtích. Ze statistiky tak vyplývá, že by se zákaz měl týkat spíše malých užitkových vozidel kat. N1 (do 3,5 t celkové hmotnosti), která způsobila 7,5 % nehod a na úmrtích se podílela 6 %.

2/ Bude mít páteční zákaz jízd kladný vliv na životní prostředí?

NE. Zvýšená hustota provozu v ostatních dnech a pátcích v době před zákazem může dokonce způsobit vyšší emisní zatížení. Pro zabezpečení daného objemu dopravy bude v ostatních dnech a pátcích před zákazem zapotřebí více nákladních vozidel (tedy se asi zvýší celkové emisní zatížení dané provozem motorových vozidel). V době pátečního omezení, zejména pak v podzimním a zimním období, nutno počítat též s topením v kabinách stojících nákladních vozů, což při koncentraci většího množství vozů na jednom místě může vyvolat vyšší riziko vzniku smogových situací v dané lokalitě. Přitom většina vozů bude odstavena na území České republiky.

Samostatnou s tím spojenou otázkou je problematika nedostatku záchytných parkovišť s odpovídajícím zázemím pro řidiče (především hygienickým).

Skutečnost, že z hlediska ekologie není pro páteční omezení jízd kamiónů v podstatě žádný důvod, byla potvrzena i při jednání zástupců Sdružení AP s představiteli Ministerstva životního prostředí ČR dne 22.5.2008.

Argument ministra životního prostředí z jeho tiskové zprávy ze dne 15.7.2008, že „omezení víkendových jízd kamionů přinese alespoň v době, kdy lidé tráví svůj volný čas zásadní snížení emisí prachových částic a dalších látek, znečišťujících ovzduší, stejně jako hlukového zatížení“ může částečně obstát pro sobotu či neděli, avšak nikoli pro pátek odpoledne a podvečer (v této době jsou lidé většinou ještě na cestě).

Diskutabilní je i přesun silniční dopravy na železnici. K tomu nutno uvést, že dle informací ČD a.s. výrazné zvýšení podílu přepravy po železnici není v řadě lokalit možné (např. pro Škoda Auto Mladá Boleslav, důležitá trasa Mladá Boleslav – Nymburk – Kolín je již dnes přetížená).Rovněž tak kombinovaná přeprava zboží naráží na zatím nedostatečnou hustotu terminálů CARGO u ČD a.s. Je logické, že přesun dopravy na železnici nelze efektivně realizovat bez zvýšení kapacitních možností ČD.

3/ Prospěje páteční zákaz jízd českému hospodářství?

NE. Ekonomické dopady pouze na průmyslovou sféru představují zvýšení nákladů o cca 8,5 miliardy korun ročně. Toto číslo přitom nezahrnuje dopady (zvýšení nákladů) ve sféře obchodu, služeb a u dopravců. Navíc může dojít ke snížení konkurenční schopnosti českých firem či k ohrožení vládou schválených projektů zahraničních investorů.

Zvýšení nákladů znamená na druhé straně snížení zisku. Lze odhadnout, že státní rozpočet by mohl pátečním zákazem jízd kamiónů „přijít“ až o cca 1,5 až 2 miliardy Kč na dani z příjmu právnických osob (při sazbě daně 21 %).

4/ Jedná se o systémové opatření nebo jen o politické rozhodnutí?

Z pohledu systémovosti opatření je odpověď opět NE. Heslo „Evropa bez bariér“, proklamované vládou České republiky i jejími ministry a podle vyjádření předsedy vlády ČR i heslo českého předsednictví v Radě Evropské unie, může být navrhovaným celoročním pátečním zákazem jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti zcela popřeno. V žádné zemi Evropské unie ani u sousedních států není páteční zákaz jízd v navrhovaném rozsahu v současné době uplatňován (viz přiložená tabulka). Je naprosto evidentní, že přijetím předmětného návrhu by se právě a jen ČR stala bariérou dopravy ve středu Evropy. Jediným reálným řešením dané situace je sjednocení víkendových zákazů jízd kamiónů v rámci Evropské unie. Toto by mohlo být i jedním z témat českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že v podstatě neexistují relevantní důvody pro páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti. Navrhované opatření tedy není systémovým řešením, ale pouze populistickým návrhem, který však může být u řady motoristů, tedy potencionálních voličů, kladně přijímán. Pokud tedy bude návrh na páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti vládou přijat, pak se bude jednat opět o politické rozhodnutí provedené na úkor a proti zájmům podnikatelské sféry České republiky.

******************************

Jak jsme již několikrát uvedli, Sdružení AP podporuje snahy vlády o zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení ekologické zátěže dané provozem motorových vozidel. Je zastoupeno v Radě vlády pro bezpečnost silničního provozu, Nadaci BESIP a aktivně se podílí na přípravě legislativy týkající se silničního provozu, technických podmínek pro provoz vozidel i problematiky životního prostředí (v posledním období např. Zákon o  odpadech a jeho novelizace).

Diskutovaný návrh na páteční omezení jízd kamionů však neřeší hlavní problémy bezpečnosti silničního provozu ani otázky životního prostředí. Dochází pouze k přesunu dopravní a ekologické zátěže z jednoho na jiné období s tím, že může dojít dokonce i k celkovému zhoršení sledovaných parametrů. Navíc má daná problematika do jisté míry i mezinárodní rozměr, který by měl být před přijetím zákazu předem projednán alespoň se sousedními státy.

Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu ČR

Přehled zákazu jízdy kamionů a dalších nákladních vozidel v ČR a v sousedních státech:

čas zákazu celoročně čas zákazu o prázdninách
Česká republikado 30. 6. 2006 neděle: 0 až 22 sobota: 7 až 20neděle: 0 až 22
Česká republikasoučasný stav neděle: 13 až 22 pátek: 17 až 21sobota: 7 až 13neděle: 13 až 22
Česká republikanový návrh pátek: 15 až 20neděle: 0 až 22 pátek: 15 až 20neděle: 0 až 22
Slovensko neděle: 0 až 22 sobota: 7 až 22neděle: 0 až 22
Polsko neděle: 7 až 22 pátek: 18 až 22 *)sobota: 7 až 14neděle: 7 až 22
Rakousko**) pátek 22 až sobota 5sobota 15 až neděle 22 pátek: 22 až sobota 5sobota: 15 až neděle 22
Německo neděle: 0 až 22 sobota: 7 až 22neděle: 0 až 22
návrh směrnice EU sobota 22 až neděle 22 sobota 7 až neděle 22***)

*) páteční zákaz o prázdninách z důvodu nedostatečné dálniční infrastruktury

**) v sobotu plus další omezení v krajích

***) od poloviny června do poloviny září

(Zdroj: MD ČR, MF Dnes, Autoklub ČR.)

Pro úplnost: Zákazy se týkají jízdy následujících vozidel po dálnicích a silnicích I. třídy:

 • nákladních a speciálních automobilů a zvláštních vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg
 • nákladních a speciálních automobilů a zvláštních vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem

**************************

Z tabulky je vidět, že v žádném ze sousedních států není celoroční páteční zákaz jízd vozidel o celkové hmotnosti na 7,5 t celkové hmotnosti zaveden v rozsahu, o kterém uvažuje ČR. Co by přijetí zákazu přineslo na hranicích (resp. na území ČR):

Směr z ČR do:

Rakousko: pátek 15 až 20 hod. – stání vozidel na území ČR

pátek 22 až sobota 05 hod. – stání vozidel na území ČR (všechna tranzitující vozidle, která by ČR nestačila přejet v době mezi 20 až 22 hod.) nebo (spíše však ne) v příhraniční oblasti Rakouska

Německo, Polsko, Slovensko: pátek 15 až 20 hod. – stání vozidel na území ČR

Směr do ČR z:

Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko: pátek 15 až 20 hod. – stání vozidel na území těchto států nebo (asi spíše) v příhraničních oblastech ČR (všechna vozidla směřující do vnitrozemí ČR)

Každý pátek v době od 15 do 20 hod. by se nákladní silniční doprava v ČR zcela zastavila a veškerá nákladní vozidla, nacházející se v této době na dálnicích a silnicích I. třídy, by byla nucena zaparkovat na území České republiky.

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Aramco a Stellantis potvrzují kompatibilitu syntetických paliv s evropskými motory

Aramco a Stellantis potvrzují...

Skupina Stellantis dospěla po několikaměsíčním testování ve svých technických centrech po celé Evropě k závěru, že 24 rodin motorů, které používají její evropská vozidla prodaná od...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Evropské snahy o snížení emisí CO2 ohroženy Českou republikou

Evropské snahy o snížení emisí CO2...

Průměrné emise CO2 u nově zaregistrovaných osobních aut v Evropě sice rok od roku klesají, ale Česká republika kazí evropské emisní statistiky. Češi totiž kupují nová auta s vysokou...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Kia EV9 vyhrála kategorii luxusních vozů německé soutěže „Auto roku 2024“. V Česku bude stát pod 2 miliony korun

Kia EV9 vyhrála kategorii luxusních...

Kia EV9 oslovila 27člennou porotu německé soutěže „Auto roku 2024“ (GCOTY) a bylo vyhlášeno vítězem kategorie luxusních vozů. Kia EV9 tím odsunula osm konkurenčních modelů zařazených do...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Nový Amarok jako kempovací vůz se střešním stanem a hardtopem

Nový Amarok jako kempovací vůz se...

Volkswagen Užitkové vozy představuje na veletrhu Caravan Salon přestavbu modelu Amarok PanAmericana. Tento speciální pick-up byl upraven společností Genesis Import. Vznikl tak dokonalý automobil pro...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Nové BMW X5 Protection VR6

Nové BMW X5 Protection VR6

Nové provedení nejprodávanějšího pancéřovaného vozu světa s klasifikací VR6 přichází s přepracovaným designem a upraveným interiérem se špičkovými prvky digitalizace – přebírá...