Případný víkendový zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti

– by měl být prioritně sjednocen v rámci Evropské unie

Heslo „Evropa bez bariér“, proklamované vládou České republiky i jejími jednotlivými ministry zejména v souvislosti se vstupem ČR do Schenghenského prostoru a podle vyjádření předsedy vlády ČR pana Mirka Topolánka i heslo českého předsednictví v Radě Evropské unie („Topolánek chce Evropu otevřenější“, 17. dubna 2008, server aktuálně.cz,), může být navrhovaným celoročním pátečním zákazem jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti zcela popřeno.

V žádné zemi Evropské unie ani u sousedních států není páteční zákaz jízd v navrhovaném rozsahu v současné době uplatňován (viz přiložená tabulka). Je naprosto evidentní, že přijetím předmětného návrhu by se právě a jen ČR stala bariérou dopravy ve středu Evropy s řadou negativních až paradoxních dopadů do různých sfér hospodářství. Domníváme se, že jediným reálným řešením dané situace je sjednocení víkendových zákazů jízd kamiónů v rámci Evropské unie. Toto by mohlo být i jedním z témat českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Pomineme-li již několikrát publikované negativní ekonomické dopady na průmyslovou sféru (zvýšení nákladů o cca 8,5 miliardy korun ročně a značná rizika plynoucí z narušení technologických transportů v systému Just in Time – JIT), je nutno upozornit i na řadu dalších aspektů a současně poukázat na praktické možnosti realizace zastánci zákazu navrhovaných „náhradních řešení“.

Jedním z těchto „návrhů řešení“ je přesun silniční dopravy na železnici. K tomu nutno uvést, že dle informací ČD a.s. výrazné zvýšení podílu přepravy po železnici není v řadě lokalit možné (např. pro Škoda Auto Mladá Boleslav, důležitá trasa Mladá Boleslav – Nymburk – Kolín je již dnes přetížená). Rovněž tak kombinovaná řeprava zboží naráží na zatím nedostatečnou hustotu terminálů CARGO u ČD a.s. Je logické, že přesun dopravy na železnici nelze efektivně realizovat bez zvýšení kapacitních možností ČD. To však vyžaduje na jedné straně investiční prostředky a na druhé straně (při zajištění investic) i vytvoření dostatečného časového prostoru pro následnou realizaci projektů v této oblasti.

Již dlouho diskutovanou, ale stále neřešenou problematikou, je nedostatek záchytných parkovišť pro nákladní vozy nejen v okolí míst vykládky zboží (v blízkosti firem a měst), ale vzhledem k výše uvedenému by se tato problematika dotkla příhraničních oblastí ČR i sousedních států. Rovněž zde vyvstává nutnost vytvoření dostatečného časového prostoru pro případnou výstavbu těchto parkovišť s odpovídajícím zázemím pro řidiče (především hygienickým). Je však otázkou, zda by se sousední státy na tomto byly ochotny podílet, resp. zda by předmětný zákaz nebyl předmětem jejich stížností na jednostranný postup české strany.

Totéž se v podstatě týká i „návrhů“ na zvýšení kapacit skladovacích ploch a logistických center u výrobců či obchodníků pro „překrytí“ doby zákazu. Mimo nutných nákladů do těchto zařízení, což by samozřejmě snížilo konkurenční schopnost tuzemských firem, nejsou v řadě případů ani pro toto řešení okamžité prostorové či jiné možnosti (vazba na územní plány a jejich případné změny, nedostatek prostoru ve stávajících průmyslových zónách apod.). Zde by pak mohlo docházet ke stížnostem zejména zahraničních firem na snížení hodnoty jejich investic (neboť vstup firmy do ČR byl proveden i za určitých „dopravních“ podmínek).

Z výše uvedených několika obecných dopadů navrhovaného pátečního zákazu jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti vyplývá, že jeho případné přijetí nemůže být racionální bez vytvoření dostatečného časového prostoru pro případnou realizaci potřebných opatření jak na straně firem, tak na straně státu, dopravní infrastruktury a dalších institucí.

Navrhovaný zákaz by zřejmě a paradoxně, bez ohledu na výše uvedené, přinesl negativní dopady i v oblasti bezpečnosti silničního provozu a v oblasti životního prostředí. Jelikož potřebné množství (týdenní objem) přepravovaného zboží zůstane stejné, hustota provozu na silnicích se zvýší v jiném časovém období, zejména pak v pátcích v době před zákazem (mezi 12 až 15 hod.). Většina řidičů nákladních vozidel se totiž bude snažit dojet do místa vykládky „za každou cenu“ do 15 hodin. Tento moment logicky vyvolá možnost vzniku většího množství nebezpečných situací, což může vést k tomu, že v době pátečního zákazu bude řada komunikací neprůjezdná či jejich průjezdnost bude omezena vyšetřováním řady dopravních nehod. Navíc v době omezení může být, v případě nutnosti zajištění výroby či zásobování, použito místo jednoho kamionu několik vozů s menší tonáží, tedy nemusí vůbec dojít k návrhem předpokládanému snížení hustoty provozu v době mezi 15. až 20. hodinou.

Zvýšená hustota provozu v ostatních dnech a pátcích v době před zákazem vyvolá vyšší emisní zatížení. Pro zabezpečení daného objemu dopravy bude v ostatních dnech a pátcích před zákazem zapotřebí více nákladních vozidel (tedy se asi zvýší celkové emisní zatížení dané provozem motorových vozidel). V době pátečního omezení, zejména pak v podzimním a zimním období, nutno počítat též s topením v kabinách stojících nákladních vozů, což při koncentraci většího množství vozů na jednom místě může vyvolat vyšší riziko vzniku smogových situací v dané lokalitě. Přitom většina vozů bude odstavena na území České republiky (viz též příloha).

Sdružení AP podporuje snahy vlády o zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení ekologické zátěže dané provozem motorových vozidel. Je zastoupeno v Radě vlády pro bezpečnost silničního provozu, Nadaci BESIP a aktivně se podílí na přípravě legislativy týkající se silničního provozu, technických podmínek pro provoz vozidel i problematiky životního prostředí (v posledním období např. Zákon o odpadech a jeho novelizace).

Diskutovaný návrh na páteční omezení jízd kamionů však neřeší hlavní problémy bezpečnosti silničního provozu ani otázky životního prostředí. Dochází pouze k přesunu dopravní a ekologické zátěže z jednoho na jiné období s tím, že může dojít dokonce i k celkovému zhoršení sledovaných parametrů. Navíc má daná problematika do jisté míry i mezinárodní rozměr, který by měl být před přijetím zákazu předem projednán alespoň se sousedními státy.

Ing. Antonín Šípek, ředitel

Přehled zákazu jízdy kamionů a dalších nákladních vozidel v ČR a v sousedních státech:

celoročně o prázdninách
čas zákazu čas zákazu
Česká republikado 30. 6. 2006 neděle: 0 až 22 sobota: 7 až 20neděle: 0 až 22
Česká republikasoučasný stav neděle: 13 až 22 pátek: 17 až 21sobota: 7 až 13neděle: 13 až 22
Česká republikanový návrh pátek: 15 až 20neděle: 0 až 22 pátek: 15 až 20neděle: 0 až 22
Slovensko neděle: 0 až 22 sobota: 7 až 22neděle: 0 až 22
Polsko neděle: 7 až 22 pátek: 18 až 22 *)sobota: 7 až 14neděle: 7 až 22
Rakousko**) pátek 22 až sobota 5sobota 15 až neděle 22 pátek: 22 až sobota 5sobota: 15 až neděle 22
Německo neděle: 0 až 22 sobota: 7 až 22neděle: 0 až 22
návrh směrnice EU sobota 22 až neděle 22 sobota 7 až neděle 22***)

  • *) páteční zákaz o prázdninách z důvodu nedostatečné dálniční infrastruktury
  • **) v sobotu plus další omezení v krajích
  • ***) od poloviny června do poloviny září

(Zdroj: MD ČR, MF Dnes, Autoklub ČR)

Pro úplnost:

Zákazy se týkají jízdy následujících vozidel po dálnicích a silnicích I. třídy:

  • – nákladních a speciálních automobilů a zvláštních vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg
  • – nákladních a speciálních automobilů a zvláštních vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem

Z tabulky je vidět, že v žádném ze sousedních států není celoroční páteční zákaz jízd vozidel o celkové hmotnosti na 7,5 t celkové hmotnosti zaveden v rozsahu, o kterém uvažuje ČR. Co by přijetí zákazu přineslo na hranicích (resp. na území ČR):

Směr z ČR do:

Rakousko: pátek 15 až 20 hod. – stání vozidel na území ČR

pátek 22 až sobota 05 hod. stání vozidel na území ČR (všechna tranzitující vozidle, která by ČR nestačila přejet v době mezi 20 až 22 hod.) nebo (spíše však ne) v příhraniční oblasti Rakouska

Německo, Polsko, Slovensko: pátek 15 až 20 hod. – stání vozidel na území ČR

Směr do ČR z:

Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko: pátek 15 až 20 hod. – stání vozidel na území těchto států nebo (asi spíše) v příhraničních oblastech ČR (všechna vozidla směřující do vnitrozemí ČR)

Každý pátek v době od 15 do 20 hod. by se nákladní silniční doprava v ČR zcela zastavila a veškerá nákladní vozidla, nacházející se v této době na dálnicích a silnicích I. třídy, by byla nucena zaparkovat na území České republiky.

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nový vrcholný model rodiny Q: Audi Q8 zná českou cenu

Nový vrcholný model rodiny Q: Audi Q8...

Luxusně vybavené SUV ve stylu kupé pro podnikání i volný čas Audi Q8 50 TDI v České republice od 1 945 900 Kč; uvedení na trh v srpnu Atraktivní balíčky výbav Gravity a Technology Audi Q8...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Hyundai je podle J.D. Power nejspolehlivější značkou v automobilovém průmyslu

Hyundai je podle J.D. Power...

Nezávislá organizace J.D. Power zveřejnila studii spolehlivosti automobilů na území Velké Británie. Výzkum označil Hyundai jako nejspolehlivější značku na trhu. Automobilka v provedeném...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Značku Audi povede Marcel Archleb

Značku Audi povede Marcel Archleb

Novým vedoucím divize Audi společnosti Porsche Česká republika s.r.o. bude od 27. srpna 2018 Marcel Archleb a obsadí tak pozici ve vedení, která byla od května volná. „V panu Marcelu Archlebovi...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Ondřej Pavlík přechází z české a slovenské pobočky DKV řídit region severní, střední a východní Evropy i Turecka

Ondřej Pavlík přechází z české a...

„Jedním z mých hlavních úkolů bude v regionu úspěšně zavést DKV Box Europe,“ říká O. Pavlík. Dosavadní ředitel české a slovenské pobočky DKV Ondřej Pavlík od 1. 7. 2018 přechází...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Ekologické vozy Hyundai zvítězily ve dvou kategoriích „New Car Awards“

Ekologické vozy Hyundai zvítězily ve...

Hyundai Kona Electric se stal „Cenově dostupným elektromobilem roku“ (Affordable Electric Car of the Year) a IONIQ Plug-In je nositelem titulu „Cenově dostupný hybridní vůz roku“ (Affordable...